Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

X-MARK Markizy Warszawa
505 752 910
biuro@x-mark.pl

Dane rejestrowe firmy:
X-MARK Rafał Oktabiński
Obryte 33,
07-215 Obryte
NIP 5681498132
REGON 147190660

  Imię i nazwisko

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Korzystanie z części Usług na stronie internetowej wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
  Podania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody może skutkować niemożliwością skorzystania z części Usług.
  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu określonym w wyrażonej indywidualnie przez Panią/Pana zgodzie, o której mowa powyżej.

  2. Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) X-MARK Rafał Oktabiński informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X-MARK Rafał Oktabiński, Obryte 33, 07-215 Obryte, NIP 5681498132 (dalej: X-MARK). Z X-MARK może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod następującym adresem e-mail: biuro.xmark@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przekazane nam poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.x-mark.pl będą przetwarzane w celu:
  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością X-MARK (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy, o ile wyrazi Pani/Pan wolę zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO),
  • udzielenia odpowiedzi na zadawane X-MARK pytania (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych X-MARK (na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO),
  • obsługi zgłoszonych X-MARK reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO),
  • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO),
  • w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych X-MARK (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
  • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz X-MARK (np. usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług),
  • partnerom handlowym w celu realizacji Pani/Pana umowy (np. dostawcom).

  5. W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny:
  • dla celów marketingowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
  • w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy – nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,
  • w calach podatkowo-rachunkowych – 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy,
  • w celu dochodzenia roszczeń
  Po upływie w/w okresów Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte albo zanonimizowane.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust 1 lit f.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.